Previous Page  6 / 417 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 417 Next Page
Page Background

İ Ç İ NDE K İ L E R

/ CONT ENT S

7 BAŞKAN’DAN /

FROM THE PRESIDENT

HAKEMLİ MAKALELER

/ REFEREED ARTICLES

9 Mehmet ALKAN

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin İnsan Hakları

ve

Terörle Mücadele

Hakkındaki İlkeleri

ve

Türkiye’nin Terörle Mücadele Mevzuatı /

Turkish Legislation

Regarding Fight Against Terrorism in

the

Context

of

Principles

on

Human Rights

and

Fight Against Terrorism Determined

by the

Committee

of

Ministers

of the

Council

of

Europe

39 Emek BAYRAK

Siyasi İktidarın Geçirdiği Dönüşümler Bağlamında Cezalandırmanın Seyri /

Metamorphosis of Punishment Within the Context of the Transformation of

Political

59 Ali Tanju SARIGÜL

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararlarının Denetiminde

Kanun Yolu Sorunu /

Remedy Problem

on the

Supervision

of the

Suspension

of

the

Pronouncement

of the

Judgment

85 Hasan DURSUN

Yeni Bir Yetkilendirme (İmtiyaz) Sözleşmeleri Kanunu Yapılmasına Mutlak Bir

Gereksinim Vardır /

There is an Absolute Necessity for the New Delegation

(Concession) Contracts Law

147 Hasan AYKIN

Mükellefin Özelge Yoluyla İzahat Talep Hakkı, Hukuki Sonuçları ve Bazı Tartışmalı

Konular /

Taxpayer’s Right to Request of Clarification Via Private Ruling, Its Legal

Consequences And Some Controversial Issues

187 Nesibe KURT KONCA / Ceren DAMAR

İş Yargısında İstinaf Kanun Yolu /

Appeal in Labor Jurisdiction

231 M. Serhat SARISÖZEN

Tasarrufun İptali Davasının İpotek Alacaklısı ve Dördüncü Kişiye Etkisi (Özellikle

Tasarruf Tarihinden Sonra Yeni Malik Tarafından Tesis Edilen İpoteğin Öncelik

Hakkının Bulunmayışı) /

Effects of Actio Pauliana on the Mortgage Creditor and

on the Fourth Person