Previous Page  6 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 405 Next Page
Page Background

İ Ç İ NDE K İ L E R

/ CONT ENT S

7 BAŞKAN’DAN /

FROM THE PRESIDENT

HAKEMLİ MAKALELER

/ REFEREED ARTICLES

11 İlhan AKBULUT

Türkiye’nin Hukuk ve Adalete Her Zamankinden Daha Çok İhtiyacı Var Ölüm

Cezası Geri Gelmeli Mi? /

Should Death Penalty Be In Force?

31 Murat GÜVEN

Ötanazi Hakkına Dair Genel Bir Değerlendirme /

A General Evaluation on

Euthanasia

57 Kahan Onur ARSLAN

Kamu Malı Niteliğinin Tespiti ve Kamu Mallarından Yararlanmanın Esasları/

Determination of the Characteristics of Public Property and the Rules of Utilization

of the Public Properties

87 Güven SÜSLÜ

Disiplin Soruşturmalarında Memurun Akıl Sağlığının, Alkol Alıp Almadığının Rızası

Olmaksızın Tespiti /

Determination of Mental Health and Intoxication of Civil

Servant without his Consent According to Disciplinary Proceeding

115 Hasan DURSUN

(Marksist Kuram Açısından) Kapitalist Düzende İdare Hukuku ve Kuramın

Görüşlerinin Bu Hukuka Yansımaları Konusunda Türkiye’den Bir Örnek /

(From the

Marxian Theory) Administrative Law within the Capitalist System and an Example

on the Reflections of the Theory’s Ideas Regarding This Law in Turkey

179 Müzeyyen EROĞLU DURKAL

Tam Yargı Davalarında Manevi Tazminat /

Indemnity for Non-Pecuniary Damage

in Full Remedy Action

211 Gamze TURAN BAŞARA

Ana ile Evlilik Dışında Doğan Çocuk Arasındaki İlişkiyi Düzenleyen Türk Medeni

Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi /

Evaluations on the Turkish Civil Code

Provisions Regulating the Relationship between the Mother and her Natural Child

239 Gökçe KURTULAN

Türk Hukukunda Tüketici Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği /

The Arbitrability

of Consumer Disputes under Turkish Law