Previous Page  437 / 437
Information
Show Menu
Previous Page 437 / 437
Page Background

AİHM’İn Perinçek Kararı: “Soykırım İnkârı”/İfade Özgürlüğü İkileminin Aşılabilirliği

436

Öte yandan, eski komünist rejimlere âdeta bir “unutma vecibesi”

(

devoir d’oubli

) yükleyerek, bu rejimler zamanında suç işlemiş olanlara

itibarlarının geri verilmesindeki gecikmeleri gündeme getiren başvu-

ruları ihlâl kararlarıyla sonuçlandırmasını ilgili Taraf Devletlerin ta-

rihlerinin acı tecrübeleri ile izah edilmesi gereken takdir yetkilerine

bir müdahale olarak değerlendirmiş olan Fransız Profesör Flauss’un

eleştirisi

95

Perinçek

kararı açısından kesinlikle geçerli değildir: Tam ak-

sine, bu karar, Ermeni soykırım iddialarının tek yanlı olarak ve ilgili

tüm taraflara eşit tartışma imkânı tanınmaksızın tek yönde tartışılma-

sına ve taraflardan sadece birine âdeta bir “unutma vecibesi”nin em-

poze edilmesine devam edilmesi yerine, herhangi bir tarih olayı gibi

her yer ve ortamda serbestçe araştırılmasına, incelenmesine ve tartışıl-

masına imkân sağlamaktadır.

95

Jean-François Flauss, L’Histoire dans la jurisprudence de la Cour européenne des

Droits de l’Homme, Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme 2006, s. 15.