Previous Page  4 / 457 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 457 Next Page
Page Background

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ

YAYIN KURALLARI

1.

1988 yılından bu yana yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2002 yılından itiba-

ren “Hakemli Dergi” olarak yayımlanmakta olup 2010 yılından bu yana da TÜBİTAK-

ULAKBİM Hukuk Veri Tabanında dizinlenmektedir.

2.

Dergiye gönderilecek yazıların; özgün, başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak

üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

3. a)

Yazılar, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır.

b)

Yazıların ilk sayfasında makalenin adı, özeti ve anahtar sözcükleri;

Türkçe ve İngiliz-

ce olarak

yer almalıdır.

c)

Yazılar, ana bölümlerde 1,5 satır aralığı ile 12 punto; dipnotlarda tek satır aralığı ile

10 punto kullanılarak Times New Roman karakterinde yazılmalıdır.

4.

Dipnotlar

sayfa altında gösterilmelidir. Dipnot numaraları noktalama işaretlerinden

sonra kullanılmalıdır. Dipnotta kaynak verilirken

yazar adı ve soyadının sadece baş

harfleri büyük harf olmalı, eğer verilen kaynak makal

e ise makale adı çift tırnak içine

alınmalı,

sadece

eser adı İtalik

verilmeli, yayınevi, ili, baskı yılı ve sayfa sayısı sırası ile

verilmelidir.

Örneğin:

Faruk Erem, “Ceza Hukukunda Meslek Sırrı”,

AÜHF Dergisi,

Ankara 1943,

C. x, S. x, s. xx.

5.

Yazıların

kaynakça kısmında; yazarın soyadı adı şeklindeki düzene uyulmalıdır.

Örneğin:

Erem Faruk, “Ceza Hukukunda Meslek Sırrı”,

AÜHF Dergisi,

Ankara 1943,

C. x, S. x, s. xx.

6.

Yazıların basılı nüshası CD ile birlikte künyedeki adrese ya da elektronik nüshası

ya-

yin@barobirlik.org.tr

adresine gönderilmelidir.

7.

Yazılar, TBB Dergisi Yayın Kuralları’na uygun değilse reddedilir.

8.

Yazarların; ünvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon

numaralarını ve e-posta adreslerini göndermeleri zorunludur.

9.

Yazılar, “kör hakemlik” sistemi uyarınca, yazarların adı yazı metninden çıkarılarak hake-

me gönderilir. Yazarlara da yazının hangi hakeme gönderildiği konusunda bilgi verilmez.

Hakem tarafından yazının yayımlanması uygun bulunmadığı takdirde bu durum yazara

bildirilir. Hakem raporu düzeltme içeriyorsa; rapor, hakem adı belirtilmeksizin yazara

gönderilir ve yazının hakem raporuna göre düzeltildikten sonra yayımlanabileceği bildiri-

lir. Bu süreç hakemin yazının yayımlanmasını uygun bulmasına kadar devam eder.

10.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin yazı dili Türkçedir.

11.

Türkiye Barolar Birliği, yayımlanması kabul edilen yazıların basılı ve elektronik yayın

haklarına sahip olur.

12.

Yazarlara ve hakemlere, talep etmeleri halinde “Türkiye Barolar Birliği Yayınlarının Ha-

zırlanması, Basım ve Dağıtımı Yönetmeliği” çerçevesinde telif ücreti ödenir. Yazarlara üç

adet, hakemlere bir adet dergi gönderilir.