Previous Page  23 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 705 Next Page
Page Background

22

Kuzey Kıbrıs’taki İcra Uygulamalarının Hukukun Üstünlüğü ve Hak Arama Özgürlüğü ...

niteliklerine, “

Devletin Şekli ve Nitelikleri

” başlığı altında Anayasa’nın

1. maddesinde yer verilmiştir. Bu maddeye göre: “

Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine da-

yanan laik bir Cumhuriyettir

”. KKTC Anayasası’nda geçen “

hukukun

üstünlüğü

” ilkesi, Türkiye’de anayasal bir ilke olan “

hukuk devleti

” il-

kesinin karşılığıdır.

41

Nitekim, Anayasa Mahkemesi de bir kararında

bu duruma dikkat çekmiştir.

42

Bu maddede değişmezlik ilkesi yönün-

den herhangi bir istisnaya yer verilmemiştir. Dolayısıyla, Cumhuriyet,

maddede sayılan nitelikleriyle birlikte değiştirilemez ve değiştirilme-

si teklif edilemez.

43

Cumhuriyetin niteliklerinin, TC Anayasası’ndan

farklı bir üslupla kaleme alındığı görülmektedir. TC Anayasası pers-

pektifi ile ifade etmek gerekirse, KKTC, laik bir Cumhuriyettir. Bir

başka ifadeyle Cumhuriyet’e doğrudan eklenmiş olan laik olma niteli-

ğidir. Ama laik Cumhuriyet, “

demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstün-

lüğü

” ilkelerine dayanır. Bu üç ilke Türkiye’deki “

demokratik devlet

” ve

41

Kara Avrupası hukuk sistemlerinde ilke genellikle hukuk devleti şeklinde ifade

edilmekteyken, Anglo-Sakson sistemine dayanan İngiltere ve Amerika Birleşik

Devletleri gibi ülkelerde ise hukukun üstünlüğü ifadesi tercih edilmektedir.

42

“Hukukun üstünlüğünü öngören bir devlet, “hukuk devleti” olarak tanımlanır.

Hukukun üstünlüğünü kabul eden hukuk devletinde hukukun hâkim olması ve

yasa koyucunun Anayasa yanında temel hukuk ilkelerine de bağlı kalması ge-

rekir. Ayrıca, hukukun üstünlüğü ilkesinin unsurları arasında, yasaların kamu

yararına dayanması gerekliliği vardır. Bir yasanın kamu düzenin kurulması veya

korunması için hazırlanmış olması ve bunun için gerekli olması halinde hukukun

üstünlüğü ilkesine aykırılıktan söz edilemez. Özel çıkarlar veya yalnızca belirli

kişilerin yararına olacak yasalar hukukun üstünlüğü ilkesine uygun kabul edile-

mez” (KKTC AYM, 9. 7. 1984, D. 7/1984, Dava No: 13/1983). AYM güncel bir ka-

rarında, 29/2013 sayılı Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya

Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası’nın bazı maddele-

rinin Anayasaya uygunluğunu denetlerken hukuk devleti ilkesi ile ilgili şu notu

düşmüştür: “Hukuk devleti herkesi kanun önünde koruyan devlettir. Enflasyo-

nun yüksek olduğu bir dönemde %100’ün üzerinde bir oranda faizle hüküm elde

eden bir alacaklının alacağı ne kadar güvence altında ise, borçlunun da ekonomik

koşulların değiştiği, enflasyonun düştüğü bir ortamda borcunu, kendinden kay-

naklanmayan nedenlerin yarattığı imkânsızlıklardan etkilenmeden ödeme hakkı

vardır. Bu nedenle böyle bir ortamın var olması veya doğmuş olması halinde, bir

taraftan alacaklının hükümle elde ettiği haklarını, diğer taraftan kötü ekonomik

koşullar ve yüksek faiz nedeniyle hürriyetleri dâhil, her şeyini kaybetmek tehlike-

siyle karşı karşıya kalan borçluları korumak ve kötü ekonomik koşulların bir ta-

raf aleyhine yarattığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak, sosyal hukuk devletinin

vatandaşlarına olan mükellefiyetidir. Yasada hiçbir şekilde kişinin hükümle elde

ettiği alacak hakkını sonuçları ile birlikte ortadan kaldıran düzenleme bulunma-

maktadır” (KKTC AYM, 23. 2. 2015, D. 2/2015, Dava No: 18/2013, s. 25-26).

43

Fazıl Sağlam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Hukuku Dersleri, Lefkoşa

2016, s. 14.