Previous Page  694 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 694 / 705 Next Page
Page Background

693

TBB Dergisi 2018 (134)

Bengül KAVLAK

Cartesio, karara karşı Bölge Temyiz Mahkemesi’ne itirazda bulun-

muştur. Birlik hukukunun yorumlanmasına dayalı olarak uyuşmaz-

lığı mahkeme ABAD’a ön karar usulüyle taşımaya karar vermiştir.

69

Diğer bazı usule ilişkin soruların yanı sıra mahkeme esasa ilişkin

olarak ABAD’a şu soruları yöneltmiştir:

- Macar hukukuna göre, Macaristan’da kurulan ve Macaristan tica-

ret sicilinde kayıtlı bir şirket, merkezini AB üyesi bir başka devlete

taşımak istediği takdirde, Birlik hukukunda bu alana ilişkin bir

düzenleme olmadığı ya da bu hususta kanunların uyumlaştırıl-

ması söz konusu olmadığı hallerde yalnızca ulusal hukukun uy-

gulanması mümkün olur mu?

- Macar şirketi merkezini diğer bir üye devlete nakletme talebini

doğrudan Birlik hukukuna (ABİA m. 49 ve 54) dayandırabilir mi?

Cevap olumlu olduğu takdirde, şirket merkezinin nakli, menşe

devletin ya da merkezin taşınmak istenildiği devletin herhangi bir

onayına veya koşuluna tabi tutulabilir mi?

- ABİA m. 49 ve 54’ün, ulusal hukukun veya uygulamanın, hakların

kullanılması bakımından ticaret şirketleri arasında şirket merke-

zinin bulunduğu üye devlete göre ayrım gözetilebileceği şeklinde-

ki yorumu, Birlik hukukuna aykırılık oluşturur mu?

- ABİA m. 49 ve 54 anlamında, Macar şirketinin merkezini diğer

bir üye devlete nakletmesini önleyen ulusal hukuk kurallarının ve

uygulamalarının Birlik hukukuna aykırılık oluşturduğu şeklinde

yorumlanabilir mi?

Mahkemenin yukarıda belirtilen hususlarda vardığı sonuca göre,

o tarihte yürürlükte bulunan Birlik hukukuna göre, ABİA m. 49 ve 54,

bir şirketin hukukuna tabi olduğu üye devletin hukuki düzenlemele-

rine göre, şirketi kuruluş yeri hukukuna tabi olmaya devam ederken

merkezini bir başka üye devlete nakletmesinin önlenmesine imkan ve-

rebilir.

70

Adalet Divanı,

Cartesio

kararından önce şirkete uygulanacak hu-

kukta bir değişiklik olmaksızın şirketin idare merkezinin bir başka

69

Case C-210/06 Cartesio [2008] ECR I- 9641, p. 21-25.

70

Case C-210/06 Cartesio [2008] ECR I- 9641, p. 99.