Previous Page  699 / 705 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 699 / 705 Next Page
Page Background

698

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Temelinde Avrupa Birliği Hukukunda Şirketlerin ...

yetkili olduğu anlamında yorumlanabilir. Ancak eşitlik ve etkinlik il-

keleri, kabul eden devleti; şayet yerel tür değiştirmelerde bu şekilde

bir işleme izin veriliyorsa sınır aşan tür değiştirmeler bakımından da

şirketin “hukuken selefi” olarak tür değiştirmenin reddinden ve şir-

ketin tescil başvurusunu değerlendirirken, şirketin menşe ülkesinin

makamlarından temin edilen belgelerin dikkate alınmamasından me-

neder.

83

Adalet Divanı

VALE

kararında, sınır aşan tür değiştirmelerde, söz

konusu işlemlerin yapılacağı ülkenin hukukunun yetkili olduğunu

ancak bu hususta belirli şartlar öngörülürken bir başka üye devletten

gelen şirketlerin ulusal şirketlerle eşit koşullara tabi tutulması gerek-

tiğini ifade etmiş ve olay bakımından başvurunun reddinin yerleşme

özgürlüğüne aykırı olduğuna karar vermiştir.

84

III. ABAD Kararlarının Yerleşme Özgürlüğü Bağlamında

Değerlendirilmesi

ABAD

Daily Mail

kararından bugüne kadar vermiş olduğu karar-

larla üye devletlerde yerleşme özgürlüğünün uygulanmasının önemi-

ne vurgu yaparken, söz konusu özgürlüğün sınırlarını belirleyici içti-

hatlarda bulunmuştur.

Şirketlerin sınır aşan birleşmelerinin ve sınır aşan merkez değişik-

liklerinin temelini yerleşme özgürlüğü oluşturur. ABİA m. 49 serbest

dolaşıma ilişkindir ve ABİA m. 54/2 ile serbest dolaşım hakkı şirketle-

re de tanınmıştır. ABİAm. 50’ye göre ise, şirketlerin söz konusu özgür-

lüğünün üye devletlerin hukukları bakımından AB hukuku ile uyum-

laştırılması gerekmektedir

85

.

Yirminci yüzyılın sonlarına kadar, şirketlere ve onların sınır aşan

hareketliliğine uygulanacak hukuka dair bir ikincil mevzuat mevcut

olmamasına ilişkin olarak ABAD,

Daily Mail

kararında değerlendir-

mede bulunmuştur. Söz konusu durum, üye devletleri şirketlere uy-

83

Case C- 378/10 Vale [2012] ECR I – 0000, p. 62.

84

Şehirali Çelik, (Kırca/Manavgat), s. 26.

85

Özkan, Hukukun Küreselleşmesi, s. 386. Üye devletlere uyum için müzakere yet-

kisi veren AT m. 293 Lizbon Antlaşması ile yürürlükten kaldırılmıştır.