Previous Page  10 / 497 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 497 Next Page
Page Background

2016 yılı Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerine göre kadınlar

toplam nüfusumuzun %49.8’ini temsil eden bir büyük kitledir. Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak kadınların temel ekonomik

ve sosyal haklar alanında hukuklarının korunması bakımından Cum-

huriyet döneminde önemli adımlar atılmış ve bu alanda büyük mesa-

feler kat edilmiştir. Ancak mevzuat bakımından alınmış bu hakların

hayata geçirilmesi ve özümsenmesi bakımından aynı şeyi söylemek

mümkün değildir.

Kadınların hukuken korunmasına yönelik mevzuatın uygulama-

ya aktarılması alanında ülkemizin başarılı olduğunu söyleyemeyiz.

Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçememiş; kentleşme sürecini

sağlıklı bir şekilde tamamlayamamış bir ülkede yaşamaktayız. Kent-

lerimiz hızlı iç göç sebebiyle adeta bir köy kent haline gelmiş durum-

da. Kalkınmada zihniyet değişimini henüz gerçekleştiremeyen bir

toplumda yaşamaktayız. Sonuçta hızlı iç göçün, ekonomik ve sosyal

gelişmede karşılaşılan sıkıntıların faturasını ülkemizde en fazla ka-

dınlarımız ödemektedir. Kadınlarımızın hayatın bütün alanlarına nü-

fuslarına orantılı bir şekilde katılmalarının sağlanması için kadınlara

yönelik her türlü ayrımcılıkla topyekûn mücadele etmek zorundayız.

sunuş

*

*

10-11Mart 2017 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesi işbirliği ile düzenlenen “Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu”nun

açış konuşmasından derlenmiştir.