Previous Page  12 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 405 Next Page
Page Background

hakemli

makaleler / refered articles

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

BAĞLAMINDA CİNSEL SUÇ FAİLLERİNİN

HADIM EDİLMESİ

CASTRATION OF SEX OFFENDERS WITHIN

THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGTHS

Seher ÇAKAN

*

Özet:

Cinsel suç faillerinin hadım edilmesi birçok devlet tarafın-

dan tartışılmaktadır ve hatta Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bazı

eyaletler başta olmak üzere Avrupa’da da uygulama alanı bulmak-

tadır. Ancak Avrupa’da hadımın uygulanabilmesi için Sözleşmeci

devletler taraf oldukları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun

da düzenleme yapmalıdırlar. Bu makale de özellikle hadımın en çok

tartışılan iki türü olan cerrahi ve kimyasal hadımın Avrupa İnsan Hak-

ları Sözleşmesine uygunluğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin

verdiği kararlar doğrultusunda inceleyecektir.

Anahtar Sözcükler:

AİHS, AİHM, Kimyasal Hadım, Cerrahi Ha-

dım

Abstract:

In the modern world, the castration of sex offenders

are argued by most of counties which are both from Europe and the

United States. In order to castrate sex offenders in Europe, State

Parties have to obey the Europen Convention on Human Rights. In

this article, the much-discussed type of castrations which are surci-

gal and chemical will be explained within the ECHR and the case law

of the ECtHR.

Keywords:

ECHR, ECtHR, Chemical Castration, Surcigal Castra-

tion

I. KONUNUN SINIRLARI VE KAPSAMI

Son yıllarda cinsel suç faillerinin hadım edilip edilmeyeceği tartış-

malı bir konu haline gelmiştir. Genel olarak halkın gözünden bakıldı-

ğı zaman, halk cinsel suç faillerinin hadım edilebileceklerini ve cinsel

suç faillerinin hiçbir hakkı olmadığını düşünmektedir.

1

Ancak gerek

*

Aksaray Üniversitesi İİBF Hukuk Bilimleri ABD Araştırma Görevlisi ve Gazi Üni-

versitesi Kamu Hukuku Doktora Öğrencisi,

sehercakan@aksaray.edu.tr

1

Bkz genel olarak Peter Brown, “‘Castrate Em!’ Treatments, Cures and Ethical Con-

siderations in UK Press Coverage of ‘Chemical Castration’” the Wiley-Blackwell

Handbook of Legal and Ethical Aspects of Sex Offender Treatment and Management

in Karren Harrison and Bernadatte Rainery, Wiley-Blackwell Publication, 2013.