Previous Page  23 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 405 Next Page
Page Background

22

Ölüm Cezası Geri Gelmeli Mi?

Ceza Kanunu ise, “ Kurumları tehlikeye düşürecek nitelikte bir ya da

daha çok davranışla işleme olgusu” nu suikast suçunun temel unsuru

olarak kabul etmiştir.

23

Yabancı ülke mevzuatlarında da, Devlete yönelik saldırıları dü-

zenleyen hükümler bulunmaktadır: RİTTLER, Hükümeti ortadan kal-

dırmaya yönelik hareketleri “Vatana İhanet” olarak nitelendirmekte

ve vatana ihaneti, devlete yönelik bir cinayet olarak kabul etmektedir.

Vatana ihanet fiilleri olarak da;

1) Hükümet şeklini ve/ veya Anayasa’ yı zorla değiştirmeye teşeb-

büs.

2)Avusturya’ nın üniter devlet birliğinin bir bölümünü ve/ veya

eyaletlerin bir kısmını zorla koparmaya teşebbüs ya da dışarıdan

devlete yönelik bir tehlikenin oluşmasına ve/ veya büyümesine ne-

den olmak, 3- İçerde bir isyana ya da iç savaşa katılmayı göstermek-

tedir. RİTTLER, Vatana ihanet suçunun bu şekilde tanımlanmasının

avantajını da şu şekilde açıklamaktadır: “Zamanın ve devlet hukuku

sisteminin sık sık değişmesine karşın, ceza yasasının değişmesi zo-

runluluğu ortaya çıkmamış, bu ya da bütün değişik sistemlerde uy-

gulanabilmiştir. Bununla beraber, şu dezavantajı da mevcuttur: Yasa

suçun esaslarını tam tanımlamamakta, bir metin ortaya koymakta,

bunun yorumlanıp, uygulanmasını ise, yürürlükteki kanun çerçe-

vesinde hâkimlere bırakmaktadır. Böylece cezalandırılması gereken

davranışların hudutları kesin olarak çizilmemektedir. Hukuk bilimi,

hâkimin bu zor görevini kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Anaya-

sa deyimiyle devletin hukuki ana düzeni anlaşılır. Anayasa’ daki bir

değişiklik, kimlerin devletin yapısındaki ana prensiplere bir saldırıda

bulunmuş sayılacağının tarifini amaçlamaktadır. Bu ana prensipler

şunlardır: demokratik kurallar ve bunların etkileşme alanları; bütün

vatandaşların kanun karşısında eşit olmaları, serbestçe konuşma ve

iradelerini kullanma hususunda eşit haklara sahip olma; halkın, dev-

letin irade kullanımında etki hakkı olması; hürriyet ile ilgili hakların

garantisi. Daha sonra ise, federal prensip gelir. Bu prensiplerin zirvesi

ise, Anayasa Mahkemesi’dir. Şu hâlde, yasal olmayan bir yolla halkın

bir sınıfına üstünlük sağlanmaya teşebbüs edilmesi veya parlamen-

23

Sami Selçuk, “Hükümeti Ortadan Kaldırmaya ve Görevini Engellemeye Kalkış-

ma” Düşünenlerin Düşüncesi, 22.6.2013 tarihli Milliyet Gazetesi.