Previous Page  31 / 405 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 405 Next Page
Page Background

30

Ölüm Cezası Geri Gelmeli Mi?

Robertson A.h. – Merrils, J.g. Human Rights In the World, Third Edition, Manchester

Unıversity Press, New York 1992.

Selçuk Sami, “Hükümeti Ortadan Kaldırmaya ve Görevini Engellemeye Kalkışma”,

Düşünenlerin Düşüncesi, 22.6.2013 tarihli Milliyet Gazetesi.

Soyaslan Doğan, “Ölüm Cezası”, 20-22 Ekim 1999 tarihinde yapılan Ceza Muhakeme-

si Hukuku Reformu Sempozyumuna Sunulan Tebliğ, Ceza Hukuku Reformu,

Umut Vakfı Yayınları, Yayın No:5, l. Bası, İstanbul Mayıs 2001.

Şen Ersan, “ Ölüm Cezası”,

İstanbul Barosu Dergisi

, Cilt: 70,Sayı:1-2-3,İstanbul 1996.

Tanör Bülent, Türkiye’ nin İnsan Hakları Sorunu, 3.Baskı, 1994.

Tappan P.w. Crime Justice and Correction, London 1960.

Topçuoğlu Hamide, Hukuk Sosyolojisi Dersleri, (Sosyolojik Açıdan Hukuk) C. II, Ya-

yıncılık Ltd Şti., 1.Baskı,Ankara 1984.

Toroslu Nevzat, Ceza Hukuku, Ankara 1991.

Tosun Öztekin, “Suçların Kanuniliği Prensibi Aleyhindeki Cereyan”, İÜHFM, Sayı:1-

4, Cilt:XXVII, İstanbul 1962.

Ünver Yener – Nuhoğlu Ayşe, İsviçre Ceza Kanunu Ön Tasarısı, İstanbul 1997.

Vidal et Magnol Cours de Droit Criminel et de Science Penitentiaire, Paris 1974.

Yücel Mustafa Tören, Kriminoloji Suç ve Ceza, Ankara 1986.

Yüzbaşıoğlu Necmi, “Avrupa İnsan Hakları Hukukunun Niteliği ve Türk Hukuk Dü-

zenindeki Yeri Üzerine”,

İnsan Hakları Merkezi Dergisi

, Ankara Üniversitesi Siya-

sal Bilgiler Fakültesi Yayını, C. II, Sayı: 1, Mayıs 1994.